Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ


«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013»

 
Το παρόν αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

 
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

 
1. Αποδέκτες

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Μεταποίηση - Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες.

 
2. Όροι και προϋποθέσεις

 Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι:

·          Να είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική επικράτεια.

·          Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

·          Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας (για τις υφιστάμενες) να κυμαίνεται:

α) Τουρισμός: από 30.000 ευρώ -50.000.000 ευρώ.

β) Υπηρεσίες: από 20.000 ευρώ-50.000.000 ευρώ.

γ) Εμπόριο: από 20.000ευρώ -50.000.000ευρώ.

δ) Μεταποίηση: από 30.000 ευρώ-50.000.000 ευρώ.

 
3. Τι χρηματοδοτείται

o   Κτίρια & εγκαταστάσεις.
o   Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
o   Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
o   Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
o   Συστήματα αυτοματοποίησης (εξοπλισμός πληροφορικής, λογισμικό κ.α.).
o   Δικαιώματα τεχνογνωσίας.
o   Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
o   Δαπάνες προώθησης-προβολής.
o   Αμοιβές Συμβούλων

 
4. Είδος ενίσχυσης

 Το πρόγραμμα επιδοτεί με ποσοστό από 40% έως 60% την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων.

 

 5. Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 
Ø  από 30.000 έως 300.000 ευρώ για επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και τουρισμού,  και

Ø  από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις στους τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.


6. Προϋπολογισμός & Ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης – Ιδιωτική Συμμετοχή

 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 433,5 εκ. ευρώ και κατανέμεται σύμφωνα με τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Η ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού για επιχορήγηση υφιστάμενων και νέων/υπό σύσταση επιχειρήσεων κυμαίνεται σε ποσοστά από 70 έως 85% για τις υφιστάμενες και 30 έως 15% για τις νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις, αναλόγως της περιφέρεια. Συγκεκριμένα για τις περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου η κατανομή είναι η εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ
Ιόνια
22.500.000,00
80%
20%
Δ. Ελλάδα
22.500.000,00
70%
30%
Ήπειρος
22.500.000,00
80%
20%

 


7. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ΚΑΔ - Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες


                    Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα πριν την 01/01/2012, και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδια θεματική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προϋπόθεση αυτή αφορά μόνο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 

Στη περίπτωση νέων επιχειρήσεων αυτές θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την προδημοσίευση της παρούσας και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης .


                Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους.

 

Οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε περιορισμό για την υποβολή πρότασης σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα αρκεί οι νέες να κατείχαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης τον συγκεκριμένο ΚΑΔ ή οι υπό σύσταση να δεσμεύονται ότι θα αποκτήσουν τον ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την επένδυση τους κατά τη σύσταση τους .

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών τριετίας τους, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα, και η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεματική ενότητα είναι επιλέξιμη. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% σχετικές με αυτήν τη θεματική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών μπορεί να αφορά σε άλλη θεματική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιμη δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2012.Έναρξη υποβολής προτάσεων:

 
Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί στις 14 Ιανουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :

                                       

 

Οικονομοτεχνικές μελέτες &  Υπηρεσίες Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Αγ. Σπυρίδωνος 2 - Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, τκ 30002

Τηλ-fax: 26430.22121 , κιν. 6932.570.669


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου