Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Εγγραφές παιδιών στο ΚΔΑΠ

Ενόψει της αναμενόμενης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχ. Έτος 2012-2013, ενημερώνουμε τις
ενδιαφερόμενες μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους, ηλικίας 5 ετών (εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαιδευση, νηπιαγωγείο) έως 12 ετών, ότι ξεκινά η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών στο Κ.Δ.Α.Π.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα του 2010)

Δικαιολογητικά απασχόλησης
- Εάν η μητέρα είναι μισθωτή, απαιτείται:
Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2011 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
- Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
- Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .
- Εάν η μητέρα είναι άνεργη, απαιτείται:
αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
- Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Παρακαλούνται οι μητέρες που εργάζονται ανασφάλιστες ή είναι άνεργες και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, να γραφτούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ ΑΜΕΣΑ και να προσκομίσουν στο Κ.Δ.Α.Π. αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Από τη Διεύθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου