Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Δωρεάν η φιλοξενία των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που έλαβε χώρα για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος
2011-2012, οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας θα συνεχίσουν την υλοποίηση του προγράμματος για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Δεδομένης της οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, η επιτυχημένη συνέχιση του προγράμματος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Επιδίωξη μας είναι η δωρεάν φιλοξενία των τέκνων σας και παράλληλα η αύξηση των εσόδων του Νομικού Προσώπου, με στόχο την παροχή ακόμη ποιοτικότερων υπηρεσιών τόσο προς σε εσάς αλλά κυρίως προς στα παιδιά σας.

Με γνώμονα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βόνιτσας για τη σχολική περίοδο 2012- 2013 θα έχουν ως εξής:


Δικαιολογητικά συμμετοχής

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2011

Δικαιολογητικά απασχόλησης

ü  Εάν η μητέρα είναι μισθωτή, απαιτείται

Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης,  καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2011 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

ü  Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα,  απαιτείται

Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

ü  Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται

Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .

ü  Εάν η μητέρα είναι άνεργη ή εργάζεται ανασφάλιστη, απαιτείται:

αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την 15/06, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ü  Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη, απαιτείται

αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

ü  Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται

βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Παρακαλούνται οι μητέρες που εργάζονται είτε σε οικογενειακές επιχειρήσεις είτε σε τρίτους και δεν διαθέτουν ένσημα, όπως γραφτούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ έως την 15η Ιουνίου 2012 και προσκομίσουν στην υπηρεσία μας αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα.Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.Με εκτίμησηO Πρόεδρος

Αθανάσιος Κασόλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου